SIA LIEGRA dalība Eiropas Savienības struktūrfonda un Kohēzijas fonda projektā

SIA LIEGRA kopā ar sadarbības iestādi CFLA izstrādā projektu Nr. 8.3.1.2/19/A/015, Digitālie mācību un metodiskie līdzekļi kustību rotaļās un spēlēs, sporta spēlēs un vienspēlēs "Veselības un fiziskās aktivitātes" mācību jomā. Skola 2030 ietvaros.

1) Sākot no 2019.gada 19.novembra līdz 2020.gada 30.janvārim ir uzsākta projekta vadība, organizēta līgumu noslēgšana. Uzsākta projekta finanšu un grāmatvedības nodrošināšana projekta vajadzībām. Izveidota satura ekspertu komanda.

2) Ir izstrādāts digitālais mācību metodiskais līdzeklis 1.-3.klasei ;Veselības un fiziskas aktivitātes mācību jomā.

3) Uz 2020.gada 1.jūniju ir izstrādāts DML saturs 4.-9. Klasei. Izstrādātais DML sevī ietver trīs digitālo mācību un metodisko līdzekļu kopas „Veselības un fiziskās aktivitātes” mācību jomā jaunā mācību satura ieviešanai pamatizglītības pakāpei.

4) Ir izstrādāta DML satura vadības sistēma. Ir uzsākta DML un metodiskā līdzekļa tehnisko risinājumu izstrāde. Paredzēts , ka 2021.gada februārī pēc DML recenziju saņemšanas tiks veikta digitālā līdzekļa pilnveidošana. Tiks uzsākts digitālā līdzekļa aprobācijas process sadarbības izglītības iestādēs. Līdz 2021. gada 28. februārim ir paredzēts organizēt divus izglītojošo semināru aprobācijā iesaistītajiem pedagogiem, izmantojot Zoom Meeting pakalpojumu (30.01.2021).

5) Saņemti rezenzentu ziņojumi par DML saturu. Notiek DML pilnveidošana un precizēšana atbilstoši projekta mērķiem un kritērijiem. (30.04.2021).

6) Veikta DML pilnveide saskaņā ar recenzentu ieteikumiem. (29.10.2021)

7) Covid 19 ierobežojošie apstākļu dēl projekta īstenošanas termiņa pagarināšana līdz 30.06.2022 . Noslēgti līguma grozījumi ar ES. (12.01.2022).

8) Apzināti riska scenāriji izstrādātā DML aprobācijai sadarbības iestādēs. Izveidots riska novēršanas plāns Covid 19 ierobežojumu ieviešanas gadījumā. Izvēlēts aprobācijas ieviešanai kombinētais variants – pēc iespējas tikšanās klātienē, ieviešot papildus iespējas aprobēt DML tiešsaistē.

9) Rokasgrāmata skolotājiem ir papildināta ar digitāliem pielikumiem – izmantota platforma Overly, kas ļaus ērtāk piekļūt materiāliem ar mobilo ierīci, planšeti skenējot fotogrāfijas un tekstus.

10) No 16.12.2021.DML aprobācija tiek veikta par finansējuma saņēmēja privātajiem naudas līdzekļiem. Pabeigt DML ieviešanu plānots līdz 30.06.2022.

11) 2022.gada jūnijā  izglītības iestādēs ir aprobēti izstrādātie 3 digitālies mācību un metodiskie līdzekļi, kā arī izstrādāts metodiskais materiāls pedagogiem un digitālā līdzekļa tehniskā rokasgrāmata. Rokasgrāmata ir papildināta ar QR kodiem. DML ir ievietos mape.skola 2030.lv.

0

Jūsu grozs